SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 529082
 • Do końca roku: 41 dni
 • Do wakacji: 213 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-11-20

Imieniny: Anatola, Edyty

Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu  „Doświadczamy nauki” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,                                 Typ projektu: A. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych

 

§ 1.

 

Definicje

 1. Projekt – projekt „Doświadczamy nauki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.  Typ projektu: A. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych
 2. Beneficjent – Gmina Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.
 3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.
 4. Biuro Projektu – Biuro Projektu znajdujące się w siedzibie realizatora projektu -  Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3.
 5. Kierownik Projektu – Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych.
 6. Opiekun Szkolny - osoba, któremu Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych powierzy określone obowiązki na okres realizacji projektu w szkole.
 7. Uczestnicy projektu - uczniowie poniższych szkół, objętych projektem,  prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału                              w projekcie.

1)    uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Białce (SPB),

2)    uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Grzechyni (SPG),

3)    uczniowie klas I - VI Szkoły Podstawowej w Juszczynie (SPJ),

4)    uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej w Makowie Podhalańskim (SPMP).

5)    Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Kierownika   Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu. W skład poszczególnych Komisji, które działają w każdej szkole realizującej projekt wchodzą: Opiekun Szkolny oraz dwóch  nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu. 

 

 

§ 2.

 

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu  „Doświadczamy nauki”                        w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-VI czterech szkół podstawowych (w Białce, Grzechyni, Juszczynie, Makowie Podhalańskim), a jego okres realizacji trwa od 1 sierpnia  2017 r. do 31 lipca 2019r.
 3. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia, wycieczki i wyjazdy edukacyjne w 6 zadaniach:
 1. Głównym celem projektu jest  wzmocnienie zakresu pracy czterech szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański w zakresie kształtowania podstawowych kompetencji kluczowych wśród 888 uczniów poprzez wdrażanie adekwatnych metod pracy na zajęciach oraz wykorzystanie ICT w szkołach.

                     I.        Innowacja w nauczaniu przyrody w Szkole Podstawowej w Białce

1)    Innowacyjne zajęcia z przyrody w języku angielskim

2)    Wycieczki edukacyjne

                    II.        Matematyka jest wszędzie dla klas IV - VI

1)    Zajęcia pozalekcyjne z matematyki

2)    Wycieczki edukacyjne

                  III.        Kompetencje matematyczno – przyrodnicze dla klas I – III

1)    Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

2)    Zajęcia pozalekcyjne matematyczno – przyrodnicze

                   IV.        Kompetencje przyrodnicze dla klas IV-VI

1)    Zajęcia przyrodnicze

2)    Zajęcia pozalekcyjne z przyrody dla uczniów zdolnych

                    V.        Kompetencje informatyczne

1)     Zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV- VI

2)     Zajęcia pozalekcyjne z programowania dla uczniów klas I-VI

                   VI.        Rozwijanie podstawowych kompetencji kluczowych na wyjazdach edukacyjnych

1)     Wyjazdy edukacyjne dla klas I – III

2)    Wyjazdy edukacyjne dla klas IV-VI

 

§ 3.


Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń klas I – VI szkoły podstawowej  biorącej udział w projekcie, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną
 2. Udział uczestnika w projekcie jest bezpłatny.
 3. Jeden uczeń może brać udział w kilku różnych zajęciach, wycieczkach i wyjazdach.

 

 

§ 4.

Proces rekrutacji

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w poszczególnych gimnazjach są członkowie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą: Opiekun Szkolny i dwóch  nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
 2. Rekrutacja do projektu rozpocznie się  4 września 2017r.  W drugim roku szkolnym będzie rekrutacja uzupełniająca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny opracowuje i ogłasza  kierownik projektu.
 3. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają następujące dokumenty:  Formularz zgłoszeniowy  (załącznik nr 1),  Deklarację udziału w zajęciach (załącznik nr 2a  - uczniowie klas I – III; załącznik nr 2b – uczniowie klas IV - VI), Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3),  Deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 4).
 4. Nabór na zajęcia kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się uczniów.
  1. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół.
  2. Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do udziału w danych zajęciach oraz listę rezerwową,  według kryteriów rekrutacji określonych  w § 5.
  3.  Listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową  wywiesza się na tablicy ogłoszeń Projektu.
  4.  Uczeń może odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji do Kierownika Projektu.
  5.  Kierownik Projektu rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 2 dni i przekazuje swoją decyzje do  Opiekuna Szkolnego, który informuje zainteresowanego ucznia o decyzji zarządzającego projektem.
  6. W przypadku małej ilości zgłoszeń zostanie ogłoszony powtórny nabór. W celu uzupełnienia udziału uczniów zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa z rodzicami uczniów, których wg opinii nauczycieli warto zachęcić do udziału w zajęciach.
  7. Terminy określone w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie za zgodą Kierownika Projektu.
 1. Rekrutacja oparta będzie na zasadzie równych szans i niedyskryminacji.

 

§ 5

 

 1. Rekrutacja uczniów na poszczególne zajęcia odbywa się w ramach sześciu zadań:

Zadanie I: Innowacja w nauczaniu przyrody w Szkole Podstawowej w Białce

1)    Innowacyjne zajęcia z przyrody w języku angielskim – w roku szkolnym 2017/2018 będą prowadzone w klasie V, a w roku szkolnym 2018/2019  w klasie VI jako dodatkowa godzina zajęć z przyrody.

2)    Wycieczki edukacyjne – wszyscy uczniowie zakwalifikowani do innowacji.

Zadanie II: Matematyka jest wszędzie dla klas IV - VI

1)    Zajęcia pozalekcyjne z matematyki – zostaną utworzone 23 grupy (SPB- 5, SPG- 3, SPJ-6, SPMP-9) dla wszystkich uczniów po 35h zajęć w roku szkolnym.

2)    Wycieczki edukacyjne - wszyscy uczniowie z roku szk. 2017/18, ewentualnie z naboru uzupełniającego z roku 2018. Podczas naboru uzupełniającego pod uwagę brane będą wyniku testu przeprowadzonego przez nauczycieli. Zakwalifikowani zostaną uczniowie z najwyższymi ocenami.

Zadanie III: Kompetencje matematyczno – przyrodnicze dla klas I – III

1)    Zajęcia matematyczno – przyrodnicze – w roku szkolnym 2017/2018 zostanie utworzonych 20 grup (SPB-4, SPG-3, SPJ-5, SPMP-8), a w roku szkolnym 2018/2019 – 18 grup (SPB-3, SPG-3, SPJ-4, SPMP-8) dla wszystkich uczniów po 35h zajęć w roku szkolnym.

2)    Zajęcia pozalekcyjne matematyczno – przyrodnicze –zostanie utworzonych 35 grup zajęcia dla uczniów zdolnych i słabych. Kryterium rekrutacyjnym jest opinia nauczyciela według arkusza diagnostycznego przygotowanego na potrzeby projektu     z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki w skali punktowej. Założeniem jest utworzenie grup z najlepszymi wynikami, najsłabszymi wynikami i grup mieszanych (osoby z najlepszymi i najsłabszymi wynikami). Każda z grup do 12 osób (SPB-7 grup: 3 grupy dla uczniów zdolnych, 2 grupy dla uczniów słabych, 2 grupa mieszana; SPG-6 grup: 3 grupy dla uczniów zdolnych, 2 grupy dla uczniów słabych, 1 grupa mieszana; SPJ-8 grup: 2 grupy dla uczniów zdolnych, 3 grupy dla uczniów słabych, 3 grupy mieszane; SPMP-14 grup: 5 grup dla uczniów zdolnych, 5 grup dla uczniów słabych, 4 grupy mieszane) po 35h zajęć w roku szkolnym. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów tej samej ilości  punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje niższy dochód rodziców ucznia.

Zadanie IV: Kompetencje przyrodnicze dla klas IV-VI

1)       Zajęcia przyrodnicze – zostaną utworzone 23 grupy (SPB-5, SPG-3, SPJ-6, SPMP-9) dla wszystkich uczniów po 35h zajęć w roku szkolnym.

2)       Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z przyrody – zostanie utworzonych 12 grup pod nazwą warsztaty przyrodnicze dla klas IV, zajęcia naukowo-terenowe dla klas V, zajęcia laboratoryjne dla klas VI. Każda z grup po 8 osób, po 35h zajęć w ciągu roku. Kryterium rekrutacyjnym w klasie IV jest opinia nauczyciela według arkuszy diagnostycznych przygotowanego na potrzeby projektu z edukacji przyrodniczej. Uczeń zostanie oceniony w skali  punktowej od 1 do 6. W klasie V i VI z kolei zostanie wprowadzony system punktowy: za oceny 6 – 6 punktów, 5 – 5 punktów itd. Lista rankingowa we wszystkich klasach zostanie utworzona według następującej zasady: liczba punktów z arkusza diagnostycznego lub za oceny plus punkty za dochód. Dochód poniżej 400 zł - 6 punktów, następnie w górę co 200 złotych odejmujemy jeden punkt. Lista według najwyższej liczby punktów.

Zadanie V: Kompetencje informatyczne

1)    Zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV- VI – zostanie utworzonych 46 grup (SPB-10, SPG-6, SPJ-12, SPMP-18), każda po 10h zajęć w ciągu roku. Do 13 osób w grupie.

2)    Zajęcia pozalekcyjne z programowania dla uczniów klas I – VI - zostanie utworzonych 16 grup 6-osobowych. Dwie grupy dla klas I-III, dwie grupy dla klas IV-VI (SPB-4, SPG-4, SPJ-4, SPMP -4) po 35h zajęć w roku szkolnym.  Kryterium rekrutacyjnym w klasach I – III oraz klasie IV jest opinia nauczyciela według arkuszy diagnostycznych przygotowanego na potrzeby projektu z edukacji informatycznej. Uczeń zostanie oceniony w skali  punktowej od 1 do 6. W klasie V i VI z kolei zostanie wprowadzony system punktowy: za oceny 6 – 6 punktów, 5 – 5 punktów itd. Lista rankingowa we wszystkich klasach zostanie utworzona według następującej zasady: liczba punktów z arkusza diagnostycznego lub za oceny plus punkty za dochód. Dochód poniżej 400 zł - 6 punktów, następnie w górę co 200 złotych odejmujemy jeden punkt. Lista według najwyższej liczby punktów.

Zadanie VI: Rozwijanie podstawowych kompetencji kluczowych na wyjazdach edukacyjnych

3)     Wyjazdy edukacyjne dla klas I – III – biorą udział wszyscy uczniowie

4)    Wyjazdy edukacyjne dla klas IV-VI – biorą udział wszyscy uczniowie

§ 6.

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników

 

 1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)    regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin zgodnie z harmonogramem zajęć. Nieobecność powyżej 20% godzin wymaga od rodzica/prawnego opiekuna ucznia pisemnego uzasadnienia nieobecności.

2)    uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)    przestrzegania punktualności;

4)    wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)    poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)    samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)    na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia z powodu  naruszana zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)    rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)    w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Opiekun Szkolny, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
 2. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

 

 § 7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej gminy Maków Podhalański, na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w Biurze Projektu.
 2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 4. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza Kierownik projektu w formie aneksu.

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Nr 2a - Deklaracja udziału w zajęciach dla uczniów klas I – III

Nr 2b  - Deklaracja udziału w zajęciach dla uczniów klas IV - VI

Nr3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Nr4 – Deklaracja udziału w projekcie