SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 558176
 • Do końca roku: 346 dni
 • Do wakacji: 153 dni

Kalendarium

Sobota, 2019-01-19

Imieniny: Erwiny, Henryka

Rekrutacja

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu  „NN - nowoczesna nauka” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020.

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,                                 Typ projektu: A. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych

 

§ 1.

 

Definicje

 1. Projekt – projekt „NN - nowoczesna nauka” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020                                10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne,                                 Typ projektu: A. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych
 2. Beneficjent – Gmina Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3, 34-220 Maków Podhalański.
 3. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.
 4. Biuro Projektu – Biuro Projektu znajdujące się w siedzibie realizatora projektu -  Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych, 34-220 Maków Podhalański, ul. Szpitalna 3.
 5. Kierownik Projektu – Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych.
 6. Opiekun Szkolny - osoba, któremu Dyrektor Gminnego Zarządu Placówek Oświatowych powierzy określone obowiązki na okres realizacji projektu w szkole.
 7. Uczestnicy projektu - uczniowie poniższych szkół, objętych projektem,  prowadzonych przez Gminę Maków Podhalański, którzy spełniają kryteria określone w § 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału                              w projekcie.

1)     uczniowie klasy II i III Gimnazjum w  Białce,  klas VII i VIII Szkoły Podstawowej                                                      w Białce (GB),                        

2)     uczniowie klasy II i III Gimnazjum w  Grzechyni,  klas VII i VIII Szkoły Podstawowej                             w Grzechyni (GG),                       

3)     uczniowie klasy II i III Gimnazjum w  Juszczynie,  klas VII i VIII Szkoły Podstawowej                             w Juszczynie (GJ),         

 1. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana przez Kierownika   Projektu w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników projektu. W skład poszczególnych Komisji, które działają w każdej szkole realizującej projekt wchodzą: Opiekun Szkolny oraz dwóch  nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu. 

 

 

§ 2.

 

Informacje ogólne

 

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu  „NN -nowoczesna  nauka”                        w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów  klas II i III trzech gimnazjów (w Białce, Grzechyni, Juszczynie) oraz do uczniów klas VII i VIII  trzech  szkół podstawowych                               (w Białce, Grzechyni, Juszczynie), a jego okres realizacji trwa od 1 sierpnia  2017 r. do 31 lipca 2019r.   
 3. Głównym celem projektu jest wzmocnienie jakości pracy trzech gimnazjów oraz VII i VIII klas szkół podstawowych w Gminie Maków Podhalański w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych  poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz projektu edukacyjnego do dnia 31 lipca 2019 roku.
 4. W ramach projektu prowadzone będą następujące zajęcia, wycieczki i wyjazdy edukacyjne w trzech  zadaniach:

                     I.        Nowoczesna matematyka:

1)    Zajęcia pozalekcyjne z matematyki;

2)    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych;

                    II.        Nowoczesne nauki przyrodnicze:

1)    Zajęcia z geografii, chemii, fizyki, biologii;

2)    Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne „NOWOCZESNA CHEMIA”, „NOWOCZESNA GEOGRAFIA”,

3)    Wycieczki edukacyjne.

                  III.        Kompetencje informatyczne:

1)    Zajęcia informatyczne;

2)    Zajęcia pozalekcyjne z programowania;

3)    Wyjazdy edukacyjne.

 

 

§ 3.


Uczestnicy projektu

 

 1. Uczestnikiem projektu może być uczeń klas II i III gimnazjum oraz VII i VIII  szkoły podstawowej  biorącej udział w projekcie, który zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Udział uczestnika w projekcie jest bezpłatny.
 3. Jeden uczeń może brać udział w kilku różnych zajęciach, wycieczkach i wyjazdach.

 

 

§ 4.

Proces rekrutacji

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za rekrutację w poszczególnych gimnazjach są członkowie Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wchodzą: Opiekun Szkolny i dwóch  nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu.
 2. Rekrutacja do projektu rozpocznie się  4 września 2017r.  W drugim roku szkolnym będzie rekrutacja uzupełniająca. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny opracowuje i ogłasza  kierownik projektu.
 3. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają następujące dokumenty:  Formularz zgłoszeniowy  (załącznik nr 1),  Deklarację udziału w zajęciach (załącznik nr 2), Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 3),  Deklarację udziału w projekcie (załącznik nr 4).
 4. Nabór na zajęcia kończy się po przyjęciu odpowiedniej liczby kwalifikujących się uczniów.
  1. Rekrutacja odbywać się będzie na terenie szkół.
  2. Komisja Rekrutacyjna ustala listy osób zakwalifikowanych do udziału w danych zajęciach oraz listę rezerwową,  według kryteriów rekrutacji określonych  w § 5.
  3.  Listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową  wywiesza się na tablicy ogłoszeń Projektu.
  4.  Uczeń może odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji do Kierownika Projektu.
  5.  Kierownik projektu rozpatruje odwołanie ucznia w ciągu 2 dni i przekazuje swoją decyzje do  Opiekuna Szkolnego, który informuje zainteresowanego ucznia o decyzji zarządzającego projektem.
  6. W przypadku małej ilości zgłoszeń zostanie ogłoszony powtórny nabór. W celu uzupełnienia udziału uczniów zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa z rodzicami uczniów, których wg opinii nauczycieli warto zachęcić do udziału w zajęciach.
  7. Terminy określone w procesie rekrutacji mogą ulec zmianie za zgodą Kierownika Projektu.
 1. Rekrutacja oparta będzie na zasadzie równych szans i niedyskryminacji

 

§ 5

 

Kryteria rekrutacji

 1. Rekrutacja uczniów na poszczególne zajęcia odbywa się w ramach trzech zadań:

Zadanie I. Nowoczesna matematyka

1)    Zajęcia pozalekcyjne z matematyki  - zostanie utworzonych 14 grup (GB-6, GJ-5, GG-3) dla wszystkich  uczniów po 35h zajęć w roku szkolnym.

2)    Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych z matematyki  – zostanie utworzonych 11 grup (GB-4, GJ-4, GG-3)  po 35h zajęć w roku szkolnym.

Lista rankingowa zostanie przygotowana przez komisję na podstawie zestawienia ocen z matematyki od najwyższych z klasyfikacji końcowej roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen o kolejności na liście rankingowej decyduje niższy dochód rodziców ucznia. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników (takie same oceny oraz dochód) o kolejności na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

Zadanie II. NOWOCZESNE NAUKI PRZYRODNICZE

1)    Zajęcia z geografii, chemii, fizyki, biologii - zostanie utworzonych 14 grup (GB-6, GJ-5, GG-3) dla wszystkich  uczniów po 35h zajęć w roku szkolnym. Wybór przedmiotu do realizacji w każdej klasie będzie odbywać się na podstawie średniej ocen klasy uzyskanej z danego przedmiotu  z klasyfikacji końcowej roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu lub  na podstawie ankiety przeprowadzonej przez  Opiekuna Szkolnego  w pierwszym dniu nauki w nowym roku szkolnym.

2)    Zajęcia pozalekcyjne z chemii i geografii dla uczniów zdolnych i słabych. Kryterium rekrutacyjnym jest   ocena z przedmiotów przyrodniczych dla uczniów klasy VII, dla uczniów gimnazjum  ocena z chemii lub geografii. Założeniem jest utworzenie grup z najlepszymi wynikami, grup z najsłabszymi wynikami, grup mieszanych (osoby z najlepszymi i z najsłabszymi).   Lista  rankingowa przygotowana będzie na podstawie zestawienia ocen  od najwyższych (dla zdolnych) lub od najniższych (dla słabych)  z klasyfikacji końcowej roku szkolnego poprzedzającego realizację projektu.

NOWOCZESNA CHEMIA -  zostanie utworzonych 9 grup 7-osobowych (GB-4: 2 grupy dla uczniów zdolnych, 2 grupy dla uczniów słabych;   GG-2:  1grupa mieszana, 1grupa dla uczniów słabych GJ-3: 2grupy dla uczniów zdolnych, 1grupa dla uczniów słabych);  po 35h zajęć w roku szkolnym.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen o kolejności na liście rankingowej decyduje niższy dochód rodziców ucznia.

NOWOCZESNA GEOGRAFIA -  zostanie utworzonych 10 grup 7-osobowych  (GB-4: 1grupa mieszana, 1 grupa dla uczniów zdolnych, 2 grupy dla uczniów słabych;   GG-2:  1grupa dla uczniów zdolnych, 1grupa dla uczniów słabych GJ-4: 1 grupa mieszana, 2grupy dla uczniów zdolnych, 1grupa dla uczniów słabych);  po 35h zajęć w roku szkolnym.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych ocen o kolejności na liście rankingowej decyduje niższy dochód rodziców ucznia.

3)    Wycieczki edukacyjne  –  biorą udział wszyscy uczniowie.

Zadanie III. Kompetencje informatyczne

1)    Zajęcia informatyczne -  zostanie utworzonych 25 grup (GB-9, GG-8, GJ-8) dla wszystkich  uczniów po 10h zajęć w roku szkolnym.

2)    Zajęcia pozalekcyjne z programowania -  zostanie utworzonych 9 grup 6-osobowych (GB-3, GG-3, GJ-3)  po 35h zajęć w roku szkolnym,  kryterium  naboru -  uczniowie z najwyższymi ocenami z edukacji informatycznej oraz najniższymi dochodami. Zostanie wprowadzony system punktowy: za oceny 6 – 6 punktów, 5 – 5 punktów itd. Dochód poniżej 400 zł - 6 punktów, następnie w górę co 200 złotych odejmujemy jeden punkt. Lista według najwyższej liczby punktów. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów takich samych wskaźników (takie same oceny oraz dochód) o kolejności na liście rankingowej decyduje wyższa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów.

3)    Wyjazdy  edukacyjne – w roku szkolnym 2017/18 biorą udział wszyscy uczniowie, w  roku 2018/19  ewentualnie z naboru uzupełniającego. Kryterium naboru uzupełniającego jak w zadaniu 3.2. 

§ 6.

 

Uprawnienia i obowiązki uczestników

 

 1. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach zobowiązani są do:

1)    regularnego uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, w minimum 80% godzin zgodnie z harmonogramem zajęć. Nieobecność powyżej 20% godzin wymaga od rodzica/prawnego opiekuna ucznia pisemnego uzasadnienia nieobecności.

2)    uczestnictwa w monitoringu i ewaluacji projektu, w szczególności do wypełniania ankiet i udzielania informacji dotyczących postępów w kształceniu;

3)    przestrzegania punktualności;

4)    wypełniania testów osiągnięć przeprowadzanych przez nauczycieli w ramach zajęć;

5)    poszanowania pomocy dydaktycznych, materiałów oraz używania ich zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Uczeń zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

1)    samodzielnej rezygnacji uczestnika;

2)    na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia z powodu  naruszana zasad uczestnictwa w zajęciach;

3)    rezygnacji z nauki w szkole biorącej udział w projekcie;

4)    w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć.

 1. Skreślenie ucznia z listy uczestników projektu dokonuje Opiekun Szkolny, wskazując równocześnie pierwszą w kolejności osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
 2. W razie nie wyrażenia zgody na udział w projekcie przez osobę wskazaną z listy rezerwowej, proponuje się następną w kolejności, aż do skutku.

 

 § 7.

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej gminy Maków Podhalański, na stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie oraz w Biurze Projektu.
 2. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 4 września 2017 r.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.
 4. Wszystkie zmiany do regulaminu rekrutacji wprowadza Kierownik projektu w formie aneksu.

 

 

Załączniki:

Nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Nr 2 - Deklaracja udziału w zajęciach

Nr3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Nr4 – Deklaracja udziału w projekcie