SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W JUSZCZYNIE

                  Juszczyn 268

                  34-231 Juszczyn

Adres

                  Juszczyn 268


                  34-231 Juszczyn


Kontakt

Zespół Szkół w Juszczynie

34-231 Juszczyn 268

E-mail: sekretariat@spjuszczyn.pl

tel. 33/8773886

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 529129
  • Do końca roku: 41 dni
  • Do wakacji: 213 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-11-20

Imieniny: Anatola, Edyty

Zadanie 2 Nowoczesne nauki przyrodnicze

Zajęcia pozalekcyjne „Nowoczesna chemia”

Nowoczesna nauka to nie tylko rozwój badań oraz przypływ innowacyjnych narzędzi pracy zbliżających nas do coraz bardziej szczegółowych wniosków i odkryć.

Zajęcia pozalekcyjne „Nowoczesna chemia”, prowadzone w naszej szkole to również nowoczesne sposoby zdobywania wiedzy, ułatwiające pojęcie zagadnień trudnych, to możliwość nauki przez doświadczanie, eksperymentowanie, poszukiwanie w dostępnych źródłach wiedzy np. w  Internecie, poradnikach, przewodnikach, atlasach, to korzystanie z tablicy interaktywnej, to samonauczanie za pomocą gier dydaktycznych, quizów, itp.

Uczniom dają możliwość samodzielnego badania świata w najbardziej naturalny sposób – poprzez zaangażowanie. Tak zdobywana wiedza pozwala zobaczyć otaczającą nas rzeczywistość jako złożoną całość, na którą można patrzeć z różnych perspektyw.

Barbara Zając -Kutek

 

 

Zajęcia pozalekcyjne z fizyki

 

Zajęcia te mają pomóc uczniom w zrozumieniu podstawowych  praw fizyki, a także umożliwić im nadrabianie powstałych zaległości. Treści realizowane na zajęciach i sposób prowadzenia wspierają edukację ucznia , pozwalają łatwiej przyswoić i zrozumieć wiadomości z fizyki, motywują ucznia do samorozwoju oraz zachęcają do samodzielnej i twórczej pracy. Zajęcia  prowadzone są w pracowni fizycznej z wykorzystaniem pomocy naukowych będących w pracowni fizycznej lub sami uczniowie wykonują potrzebne pomoce . Sami uczniowie korzystając z zasobów Internetu zgłębiają problematyczne zagadnienia.

 

 Zajęcia pozalekcyjne z geografii

Od września 2017 roku 7 uczniów klasy IIA gimnazjum przy Szkole Podstawowej  w Juszczynie uczestniczy w dodatkowych zajęciach z geografii w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka" . Podczas zajęć odbyli podróż dokoła świata, która składała się z 5 etapów. Pracując w grupach pokonywali kolejne etapy podróży doskonaląc swoje umiejętności w zakresie: obliczania współrzędnych geograficznych, przeliczania skal, obliczania odległości na mapie, obliczania różnicy czasu słonecznego. Podróż rozpoczęli w Gdyni, a zakończyli w Lizbonie. Ostatnim etapem wycieczki był lot samolotem do Warszawy.

W listopadzie wszyscy uczniowie klasy VIIA ze Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczyli  w dodatkowych zajęciach z geografii w ramach projektu unijnego ,,NN Nowoczesna Nauka". Podczas jednego ze spotkań odbyli ,,Podróż przez Polskę’'. Wykorzystując zasoby platformy eduscience.pl,  w zespołach dwu i trzyosobowych grali w grę dydaktyczką, której celem było lepsze poznanie środowiska przyrodniczego Polski. Uczniowie w poszczególnych grupach rywalizowali ze sobą w konkursie wiedzy o naszym kraju.

 

W listopadzie uczniowie z  klasy IIA i  IIB gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia"  przygotowywali metodą projektu prezentacje ,, Czy znasz ten kraj ?. Zagadki geograficzne. Pytania weryfikowały wiedzę uczniów na temat dwóch państw: Stanów Zjednoczonych i Brazylii.

Przygotowane prezentacje zostały wykorzystane podczas lekcji geografii na utrwalenie wiedzy o omawianych krajach.

Siedmiu uczniów klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia" pracowali metodą projektu przygotowując prezentacje wybranych parków województwa małopolskiego. W grupach dwu i trzyosobowych zbierali informacje dotyczące środowiska przyrodniczego, fauny i flory Tatrzańskiego, Babiogórskiego i Pienińskiego Parku Narodowego.

Przygotowane prezentacje zostały zaprezentowane podczas dodatkowych zajęć unijnych dla całej klasy VII przy utrwalaniu wiedzy na temat  ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce.

Uczniowie klasy VIIA przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych z geografii w ramach projektu  ,,Nowoczesna geografia" brali udział w zajęciach mających na celu utrwalenie orientacji na mapie fizycznej Polski.

Na mapie interaktywnej Polski uczniowie indywidualnie wykonywali ćwiczenia polegające na: zaznaczaniu wskazanych krain geograficznych, podpisywaniu obiektów: rzek, miast, szczytów, jezior i parków narodowych. 

Uczniowie klasy IIIA i IIIB gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia" opracowali metodą projektu Koronę Gór Polskich, czyli 28 szczytów pasm górskich. Pierwszym etapem była praca w dwóch grupach polegająca na zbieraniu informacji i przygotowaniu prezentacji multimedialnych. Na koniec projektu przygotowana została wystawa, którą mogą oglądać nauczyciele i wszyscy uczniowie w szkole.

 

 

Uczniowie klasy IIA I IIB gimnazjum przy Szkole Podstawowej w Juszczynie uczestniczący w zajęciach dodatkowych pozalekcyjnych  ,,Nowoczesna geografia" uczestniczyli w zajęciach ,,Europa wita", których celem było opracowanie i wykonanie plakatu reklamującego dowolne miasto europejskie. Uczestnicy zajęć na początku oglądnęli film na temat zdobywania informacji turystycznych o mieście. Następnie przystąpili do indywidualnej pracy , która polegała na wymyśleniu hasła i plakatu reklamujące wybrane miasto.

Wioletta Kasprzyk

 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z fizyki kl.2b

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z  fizyki rozbudzają w uczniach w nich uczestniczących zainteresowanie naukami ścisłymi,  wzmacniają kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne informatyczne. Uzupełniają i ugruntowują wiedze z fizyki, rozwijają zainteresowania poznawczo-naukowe.

Poprzez wprowadzanie różnych metod pracy uczniowie rozwijają umiejętności :

  • wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów.
  • planowania i przeprowadzania doświadczeń oraz prezentacji i analizy ich wyników.
  • obserwowania i identyfikowania zjawisk zachodzących w otaczającym świecie.
  • wdrażania  odpowiedzialnej pracy intelektualnej.

Ewa Kardaś

 

 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne „Nowoczesna chemia –zajęcia doświadczalne” dla uczniów zdolnych: klasa IIAB i klasa IIIAB

 

Szczegółowym  celem zajęć jest przyswojenie wiedzy i nabycie  kompetencji chemicznych wynikających z podstawy programowej z elementami wykraczającymi poza podstawę.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole pozwalają zdobyć wiedzę, ułatwiają przyswojenie zagadnień trudnych przez np. dodatkowe ćwiczenia.

Jest też możliwość nauki przez doświadczanie, eksperymentowanie. Pozwalam uczniom wymyślać, proponować  własne doświadczenia, ćwiczenia, zadania, które będą najlepszym przykładem do omawianych problemów lub oddadzą istotę omawianych zagadnień. Uczniowie mają  możliwość samodzielnego badania świata w najbardziej naturalny sposób – poprzez zaangażowanie.

Uczniowie mają możliwość poszukiwania wiedzy w dostępnych źródłach np. w  Internecie, poradnikach, przewodnikach, atlasach.

Chętnie i z zainteresowaniem  korzystają z tablicy interaktywnej wykorzystując dostępne programy.

Potrafią efektywnie współpracować ze sobą podczas pracy w grupach oraz przez  tzw.  samonauczanie.

Atrakcyjną formą pracy preferowaną przez uczniów są  gry dydaktyczne, quizy, rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp. ,  stwarzają one warunki sprzyjające uczeniu się i  pogłębianiu wiedzy.

 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z chemii  dla klasy IIIA i  IIIB

Szczegółowym  celem zajęć jest przyswojenie wiedzy i  nabycie kompetencji chemicznych wynikających z podstawy programowej.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole  mają uczniowi ułatwiać uczenie się  - na miarę jego możliwości, oraz zmotywować go do pracy. Aktywizacja ta polega na stworzeniu uczniom warunków do czynnej roli w procesie kształcenia poprzez organizację pracy grupowej, powierzanie im ról, wspieranie koleżeńskie.

Pracę na zajęciach staram się uatrakcyjniać różnorodnymi pomocami dydaktycznymi np.: modele , plansze, plakaty, karty pracy i ciekawe ćwiczenia.   

W pracy z uczniami stosuję różnorodne metody: pracę w grupach, pokaz chemiczny, lekcja odwrócona, gry i zabawy dydaktyczne, prezentacje multimedialne i wiele innych . Zajęcia powtórzeniowe prowadzę w formie  np. banku pytań, mini olimpiady chemicznej, podczas której uczniowie losują pytania i zadania. Praca przebiega  w grupach 3-4 osobowych, które stanowią zespoły. Oceniane są całe zespoły i poszczególni uczniowie w formie punktowej czy pochwały na forum.

 

  Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne „Nowoczesna chemia –zajęcia doświadczalne” dla uczniów słabych: klasa 7a

Szczegółowym  celem zajęć jest przyswojenie wiedzy i nabycie kompetencji  chemicznych wynikających z podstawy programowej.

Zajęcia prowadzone w naszej szkole pozwalają uczniom zrozumieć  to, czego nie udało się im ogarnąć na lekcji,  ponieważ potrzebują więcej czasu i więcej ćwiczeń albo indywidualizacji procesu uczenia się. Dużą część zajęć stanowią właśnie zajęcia typu ćwiczeniowego, utrwalającego, powtórzeniowego.

Dla uczniów  jest to nowy przedmiot i pierwszy kontakt z odczynnikami chemicznymi i sprzętem laboratoryjnym.  

W klasie siódmej,  gdzie uczniowie dopiero zdobywają doświadczenie w pracach eksperymentalnych, nauczyciel musi bezpośrednio kierować pracą laboratoryjną uczniów wydając odpowiednie polecenia. np.: do probówki wsypujemy cukier, podpalamy palniki, podgrzewamy probówki, obserwujemy zmiany itp.

Wykonujemy więc proste doświadczenia,  ale działa każdy uczeń, aby nabyć wprawy i pewności w posługiwaniu się prostym sprzętem laboratoryjnym i substancjami naturalnymi  zachowując  zasady bezpieczeństwa jak przy substancjach chemicznych.

 

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne z biologii dla klasy IIA

Szczegółowym  celem zajęć jest przyswojenie wiedzy i  nabycie kompetencji biologicznych wynikających z podstawy programowej.

W nauczaniu - uczeniu się biologii  stosuję gry dydaktyczne, jako jedne z metod aktywizujących, wśród nich: gry logiczne (krzyżówki, wirówki, szyfrogramy, układanki, eliminatki), gry symulacyjne (inscenizacje, dyskusje panelowe), gry planszowe. Gry dydaktyczne pobudzają między innymi aktywność emocjonalną, która ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ucznia w społeczeństwie - współpracę w zespole, komunikatywność, kreatywność.

Stosuję także inne metody aktywizujące, np.: dyskusja, burza mózgów, mapa pojęciowa, drzewo decyzyjne, metoda projektu, obserwacja.

Uważam, że  obserwacja jest podstawową metodą w nauczaniu - uczeniu się biologii. Umożliwia ona bezpośredni kontakt ze środowiskiem naturalnym. Jest ważnym czynnikiem emocjonalnym pobudzającym ucznia do zainteresowania przedmiotem. Obecnie, w  naszych warunkach obserwacja odbywa się w pracowni z wykorzystaniem zgromadzonych eksponatów, technologii wideo, programów multimedialnych, mikroskopowaniu preparatów gotowych i samodzielnie wykonanych.

Staram się aby, rolą ucznia było twórcze, samodzielne i aktywne zdobywanie wiedzy oraz nabywanie coraz to nowszych umiejętności, a także poddawanie własnej ocenie efektów swojej pracy.

Barbara Zając -Kutek

 

 24.10.2018

Wycieczka klas IIIA i IIIB do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie w ramach projektu unijnego „Nowoczesna nauka” odbyła się 24.10.2018 roku. Ogród oferuje zwiedzanie, udział w warsztatach, pokazy efektownych eksperymentów naukowych. Jest tam 60 urządzeń edukacyjnych z zakresu optyki, akustyki i mechaniki.

 

W tym parku rządzi fizyka!

 

Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, powtórzyć zdobytą wiedzę z zakresu fizyki,  wzięła udział w spektakularnych eksperymentach w ramach dwóch lekcji prowadzonych na terenie ogrodu. Tematem lekcji były fale mechaniczne, fale dźwiękowe oraz spadek swobodny.

 

Wyszliśmy zachwyceni i zaciekawieni, chociaż pogoda nie była nam sprzyjająca bo wiało nieziemsko.